Privacybeleid van ons kantoor

Algemeen

Ons kantoor hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming
van uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, onze medewerkers hebben als enige toegang tot deze gegevens. Elke medewerker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. en er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen om elke vorm van misbruik tegen te gaan.

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Reden van verwerking

Ons kantoor verwerkt persoonsgegevens bestemd voor de behartiging van uw belangen in
juridische aangelegenheden.
De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens ligt in de overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten, waardoor u de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming aan ons geeft om deze persoonsgegevens te verwerken in kader van de uitvoering van deze dienstverlening.

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:
Naam, Functietitel, Contactgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Btw-nummer,
bankrekeningnummer.
Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u uw belangen te behartigen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:
Verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies;
Verwerken van uw verzoek om inlichtingen;
Verstrekken van andere diensten door u gevraagd;
Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen;

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel:

– hetzij voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en ons,
– hetzij voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen
– hetzij wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacy-
bescherming daarbij niet geschonden wordt.
De gegevens worden bijgehouden minstens vijf jaar na het laatste gebruik ervan.

Indien u wenst dat deze gegevens na deze termijn verwijderd worden, kan u ons daarvoor
contacteren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, omwille van noodwendigheden eigen aan onze dienstverlening, bv gerechtsdeurwaarder, accountantkantoor, … of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is ten
behoeve van u. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.
Wij kunnen echter op generlei wijze aansprakelijk worden geacht voor de verspreiding van deze gegevens door anderen.
Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen buiten de EER.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij ontvingen. U kan hiervoor contact met ons opnemen via smetsadvocaten@skynet.be of
telefonisch op 012/232418.

Klachten en data lekken

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of een datalek wil melden dan kunt u hierover contact met ons opnemen zodat de klacht of datalek kan opgelost worden.
Mbt de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be).